יצירת חשבון חדש

שם משתמש
email
מס' טלפון
סיסמה
הקש סיסמה שנית
כניסה למערכת

תנאי שימוש

 השימוש באתר FINBOX.CO.IL, מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל האמור להלן:
 
ברוכים הבאים לאתר  
FINBOX.CO.IL  (להלן: ”האתר”). האתר מנוהל ומופעל על-ידי חברת M.B.S Trade LTD וחברת FXG (להלן: ”החברה”). השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים מותנים בהסכמה חד משמעית לתנאים אלה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתנאי השימוש בו מופיעה המילה ”חברה”, תהא הכוונה בנוסף גם לאתר, לעובדי האתר, עובדי החברה, בעלי המניות בחברה וכל בעל תפקיד באתר ו/או בחברה.

 
1. המשתמש מצהיר כי, ידוע לו שהמידע ו/או התוכן שיועמד לרשותו הינו לשימושו האישי בלבד.

2. המשתמש מתחייב לא להעביר לצד שלישי כלשהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את התוכן ו/או כל חלק ממנו, לא לפרסם ברבים כל חלק, מוצר ו/או פלט של התוכן, וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק, לא ישדר ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך התוכן או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

3. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה פועלת, במידת האפשר, להבטחת מתן שירותים באופן שוטף ותקין ולנכונות ולדיוק התוכן, יתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק בתוכן ו/או בדרך העברתו למשתמש וכי באחריותו של המשתמש לבצע בדיקה עצמאית נוספת,  קודם לשימוש במידע ובתוכן על ידו.

4. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהחברה שולחת הודעות ומסרים לדואר האלקטרוני דרך מערכת מקצועית לשליחת דואר אלקטרוני, מערכת אשר מאפשרת הגעת דואר אלקטרוני ללקוח בתוך שניות ספורות, למעט במקרים בהם חברת הדואר האלקטרוני אינה מאפשרת את השליחה הישירה ללקוח, וחלק ממהלך השליחה מבוצע בפועל על ידה, לדוגמא לדואר חסום, מלא או לא תקין.

5. המשתמש יודע ומסכים, כי החברה יכולה להודיע מראש מעת לעת, על הפסקת השרות לתקופות קצובות הן קצרות והן ארוכות. והמשתמש מודע לסיכון בהשארת פוזיציות פתוחות בתקופות אלה.

6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש שיעשה במידע ו/או בתוכן הינו על אחריותו הבלעדית וכי ידוע לו כי החברה והאתר לרבות עובדיהם ו/או שלוחיהם לא יהיו אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לשימוש בשירות, נתינתו, ביטולו, השהייתו, או הפסקתו בכל הקשור להפרעות במתן השירות לרבות בגין שיבושים ו/או ניתוקים ו/או ליקויים בהעברת הנתונים ו/או בכל הקשור לתוכן המידע ו/או לשלמות התוכן והמידע ו/או לעדכניות התוכן והמידע ו/או לנכונות התוכן והמידע וכן לכל נזק שמקורו בשיהוי, עיכוב, תקלה או הפרה כלשהי של חוזה זה שמקורו בפעילות של צד ג'.

7. מובהר כי התכנים המוצגים - שהועברו למשתמש מטעם החברה, אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם ומלא או מפורט של כל הנושאים באותו תחום, אלא מדובר במידע כללי המבוסס על נתונים סטטיסטיים שהחברה ליקטה תוך מעקב אחר רמות השערים המתפרסמים והנגישים לכלל הציבור ומבלי לבצע בדיקת נכונות הנתונים.
 
8. באתר FINBOX.CO.IL מתפרסמים, בין היתר, תכנים שמקורם במשתמשי האתר. מובהר כי החברה או הבאים מטעמה רשאים לבדוק את התכנים השונים בכל עת, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.

9. החברה אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסום דברים כאלה או אחרים כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

10. בעת שליחת או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר, מבלי לגרוע ו/או להוסיף ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:
10.1 כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;  
10.2 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;  
10.3 סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
10.4  תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
10.5  תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
10.6  תוכן בעל אופי או תוכן מעליב, עוין או גס רוח;
10.7  תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
10.8  תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
10.9  תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט;
10.10 אסור להתחזות לאדם ו/או ישות ו/או גוף ו/או חברה אחרת.
10.11 אסור להירשם לאתר ביותר משם משתמש בודד.
10.12 אסור להפר הוראות הבורסה ומסלקתה ו/או הוראות הרשות לניירות ערך ו/או הוראות כל דין. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי לרשויות פיקוח שונות, לרבות הרשות לניירות ערך, קיימת גישה לאתר, לפורומים השונים ולתכנים בהם וכי אין ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לאמור לעיל.
10.13 אסור לשלוח כל חומר פוגע ו/או אינו חוקי ו/או מזיק העלול לגרום להפרת פרטיותו של האחר.

11. החברה רשאית לסרב לפרסם, ו/או למחוק ו/או לערוך, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שתמצא החברה לנכון. החליטה החברה לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכלל זה לקצרו.

12. המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות. אין בכל האמור בחוזה זה משום הצהרה של החברה כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכיו של המשתמש או כי השירות או התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות המשתמש.
 
13. החברה לרבות עובדיה אינם אחראים לזמינות ו/או לנכונות המידע, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים לליקוי בדרך העברתו או בתכנו של המידע, לאבדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שנגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזקים ו/או הפסדים בין ישירים ובין עקיפים שנגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.

14. באתר
FINBOX.CO.IL נעשה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למשתמש בעקבות חדירה כאמור, לרבות שינוי במידע שמסר המשתמש, העברת מידע אודותיו או מידע שנמסר על ידי משתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה מחדירה כזו.

15. החברה מבהירה ומדגישה בפני המשתמש, כי לפעילות בנכסים פיננסיים נדרשת מומחיות ומקצועיות מיוחדת, התוכן המוצע אינו מהווה חוות דעת, המלצה, הצעה לרכישה, אחזקה או מכירה של נכסים פיננסיים כלשהם.

16. אין התוכן מהווה ייעוץ להשקעה והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של משתמש ומתן ייעוץ על ידי יועץ השקעות מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש. כל משתמש הפועל על פי התוכן המוצג באתר או הנשלח אליו אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.

17. החברה איננה אחראית להתאמת התוכן לצורכי המשתמש, והיא לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בתוכן ע"י המשתמש ו/או ע"י צד ג' כלשהו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה איננה אחראית לתכנים, לנתונים, לתמונות או ליישומי התוכנה המופיעים באתר או באתרי אינטרנט אחרים המקושרים בלינקים לאתר
FINBOX.CO.IL.

18.  המשתמש בשרותי האתר, ישתמש בשרות זה בהתאם לכל דין.

19. אזהרה לגבי מידע ו/או תוכן המתפרסם באתר
 FINBOX.CO.ILעל ני"ע, מניות ו/או מדדים ו/או סחורות ו/או מט"ח ו/או חוזים עתידיים ו/או תעודות סל ו/או כל תוכן אחר הקשור לני"ע המוצג באתר; ידוע למשתמש כי הניתוחים ו/או הסקירות המופיעים  באתר FINBOX.CO.IL או הנשלחים למשתמש מבוססים על השיטה הטכנית שהיא בעיקרה תחזית הניתנת על פי ניתוח התפלגות וחישובים מתמטים לפי נתוני השערים בעבר ומטיבה של תחזית כזאת לא ניתן לתת כל ערובה שתתממש בפועל.

20. המידע המהווה בסיס לסקירות ולניתוחים הטכניים, נלקח מהמידע הזמין לציבור. מידע זה ונכונותו לא נבדקו על ידי החברה והיא איננה אחראית לו בשום אופן.

21. הסקירות והניתוחים אינם מהווים הצעה או המלצה לגבי רכישת ניירות ערך של חברה שהסקירות או הניתוחים מתייחסים אליה.

22. מודגש כי אין במידע ו/או בתוכן משום מתן ייעוץ בדבר כדאיות ההשקעה בנושא כלשהו מהנושאים המפורטים במידע ו/או בתוכן.

23. החברה, עובדיה ומפעילי האתר, אינם "בעלי רישיון ייעוץ " ו/או "יועצי השקעות" ו/או "יועצים" כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה – 1995.

24. לחברה או למשתמשים באתר עשוי להיות מעת לעת עניין בנכסים פיננסים, מניות, המירים, נגזרים ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים במידע ו/או בתוכן.

25. החברה תהיה רשאית לשנות את התנאים הכלליים והכלכליים לשימוש באתר, כולם או חלקם. השינויים יחולו, הן על משתמשים שכבר מקבלים את השרות והן לגבי לקוחות חדשים. החברה תיתן הודעה על כוונתה לבצע שינוי כאמור בהקדם האפשרי, לפני ביצוע השינוי בפועל.

26. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר
FINBOX.CO.IL.
מדיניות הפרטיות ניתן לראות בלינק:
http://finbox.co.il/privacy .

27. כניסה ראשונית לאתר מהווה הסכמה מלאה וחד משמעית לתנאי שימוש אלה, המשתמש מסכים במפורש כי החברה תוכל ליידע את המשתמשים בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים ע"י צד ג' ו\או באמצעות אתר FINBOX.CO.IL במקרה זה החברה תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע (גם לאחר ביטול המנוי) באמצעות:
27.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת.
27.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש.
27.3 לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון.
27.4 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש.
27.5 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי.
27.6 לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר
FINBOX.CO.IL בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 
28. המידע באתר ניתן לצפיה ללא תשלום.
במידה ויוצעו בעתיד למשתמש ע"י החברה תכנים או שירות המנויים בתשלום, תודיעה החברה על כך בהודעה מסודרת דרך המייל או ע"י פרסום ההודעה באתר. 
במידע יבחר המשתמש לרכוש את התכנים או השירותים המוצעים אזי: השירות יינתן לתקופות של חודשים שלמים. אם המשתמש יבקש להפסיק את המנוי שרכש על אחד מהשרותים שתשלום , עליו להודיע על הפסקת המנוי לחברה, כך שכרטיס האשראי שלו לא יחויב יותר בהוראת קבע בעתיד. ההודעה תישלח לחברה לכתובת האלקטרונית info@finbox.co.il.
במקרה של ביטול עסקה, ברכישת חבילת שירותים באתר לתקופה העולה על חצי שנה, ההחזר הכספי היחסי ללקוח לתקופה הנותרת לסיום המנוי יעשה לפי מחירון העסקה היקרה יותר (מנוי חצי שנתי).
לצורך דוגמא בלבד : במקרה ומחיר חודש בחבילת שירותים לשנה הוא 79 ₪ ומחיר חודש בחבילת שירותים לחצי שנה הוא 89 ש"ח, במקרה של ביטול עסקה לפני תום תקופת החבילה, על חבילת שירותים לשנה, יחויב הלקוח לפי תעריף החבילה היקרה יותר ב 89 ₪ לחודש לתקופת השימוש וההפרש יוחזר ללקוח בניכוי הזמן שהיה מנוי לחבילת השירותים.
לחברה הזכות להפסיק למשתמש את השרות בכל זמן שתחליט, ללא צורך במתן הסברים כלשהם. במידה והמשתמש ינותק, יוחזר לו כספו, על יתרת התקופה עליה שילם ולא קיבל שירות.

29. הקפאת המנוי יכולה להתבצע רק לתקופות של חודשים שלמים, המקבילים לתקופת המנוי ולא לתקופות קצרות יותר. התקופה המצטברת של ההקפאה לא תעלה על חודשיים.
בזמן ההקפאה, התשלומים הרצופים על השימוש באתר או בחבילות שירותים ימשכו ללא קשר לתקופת ההקפאה.

 
קראתי את תנאי השימוש באתר FINBOX.CO.IL הבנתי את תכנם ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם .
הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש ועצם כניסתי לאתר בפעם הראשונה מהווה את הסכמתי לתנאי השימוש הרשומים לעיל.
.
.
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  • אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש מבעלי האתר.
  • אין בסקירה/מצגת זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
  • הנתונים הבורסאיים באתר מסופקים ע"י גלובס ומוצגים בדיליי של 20 דקות.
  • נתוני סקטורים באתר מעודכנים לפי שערי סגירה יום קודם.
  • מדור "הודעות כלכליסט" מסופק ע"י כלכליסט.
  • הגרפים המנותחים מוצגים באופן רנדומאלי ואין לראות בהם מידע עדכני.
  • האתר נצפה בצורה הטובה ביותר ברזולוציה 1280x960.